TH
Schneider Electric

Innovation Talk: Modernize your grid with Smart RMU

ลงทะเบียนเพื่อฟังสัมมนาออนไลน์แบบ on-demand

หัวข้อนี้สำหรับ Contractor, Panel Builder และกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการสัมนาออนไลน์นี้ จะกล่าวถึงความสำคัญของ Smart RMU ในระบบไฟฟ้าที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนถึงความสามารถและคุณลักษณะของ Smart RMU ทั้งในด้านของ การ monitoring และ Control เน็ตเวิร์คของการไฟฟ้าและ Smart Building ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

TH