TH
Schneider Electric

สัมมนาออนไลน์: การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมเครื่องจักรและระบบออโตเมชั่นอย่างคุ้มค่า


เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับควบคุมเครื่องจักรและงานออโตเมชั่นแบบประหยัดและคุ้มค่า
และความสามารถและลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น PLC, HMI, VSD เป็นต้น


เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

Date: 21 กรกฎาคม 2020

Time: 10:30-11:15 น.

TH